ตำรามาตรฐานยาแผนไทย เป็นตำราที่ประกอบด้วยเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานยาแผนไทย มีรายละเอียดเกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์ การวิเคราะห์ และการทดสอบต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพยาแผนไทย โดยตำรามาตรฐานยาแผนไทยเล่มปัจจุบัน คือ ตำรามาตรฐานยาแผนไทย พ.ศ. 2565 (Thai Herbal Preparation Pharmacopoeia 2022) มีข้อกำหนดมาตรฐานยาแผนไทยตามประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร จำนวน 41 มอโนกราฟ

The Thai Herbal Preparation Pharmacopoeia (THPP) is the national textbook of the standards and specifications for Thai herbal preparations. Each monograph is composed of a series of appropriate tests which aid in the identification and quality control. In this third edition, THPP 2022 provides specifications of 41 monographs which have been recognized in the National List of Essential Herbal Medicines.